Социологическо проучване

Mетодология и резюме с основни резултати

Обект на настоящото изследване са представители на действащи социални предприятия на територията на Република България и на територията на провинция Баден-Вюртенберг – Германия. Баден-Вюртемберг е една от шестнадесетте федерални провинции на Германия (разположена в югозападната част на Германия, източно от горното течение на река Рейн). Тя е третата по площ и население федерална провинция от общо шестнадесет в Германия, с площ 35 751 км? и 10,754 млн. души население.

Основната цел на изследването е проучване на профила и опита на социалните предприятия на територията на Р.България и провинция Баден-Вюртенберг – Германия.

Задачи, конкретизиращи поставената цел:

  1. Да се направи характеристика на осно вните параметри на дейността на социалните предприятия в анализираните територии;
  2. Да се проучат и анализират в сравнителен план основните цели и мотиви за създаване на изследваните социални предприятия;
  3. Да се изследват основните източници на финансиране на дейността на социалните предприятия, в обхвата на изследването;
  4. Да се изведат и да се анализират в сравнителен план възможностите за сътрудничество на социалните предприятия;
  5. Да се разработи регистър с контактни данни за социалните предприятия от изследваните територии.

Mетодология и резюме с основни резултати: свали файла

Резултати от изледване дейността на социални предприятия на теритотрията на България и провинция Баден Вюртенберг - Германия

Осъщественият анализ показва, че социалните предприятия в България са сравнително нова форма за социална ангажираност на бизнеса, които не са свързани и не ползват опита на действащи подобни организации в страната от миналото. За разлика от социалните предприятия в България, тези в Германия са със значително повече традиции и опит в областта на социалното подпомагане.

Констатират се съществени разминавания в основната цел на функционирането на социалните предприятия. Приоритетна цел за изследваните социални предприятия в България са социалните и образователните услуги, докато сродните предприятия в Германия приоритетно осъществяват дейност в сферата на производството и търговията и консултантските услуги.

Структурата на целевите групи, към които е насочена дейността на социалните предприятия е различна в България и в Германия. В България най-висок относителен дял от предприятията осигуряват подкрепа на представители на уязвими малцинствени етнически групи и на хора с увреждания, докато в Германия приоритетно се подпомагат хора с увреждания и лица, страдащи от различни зависимости.

Създаването на по-голяма част от социалните предприятия в България и в Германия е насочено към едновременното постигане на няколко цели - стимулиране заетостта, преквалификацията на лица от уязвими групи и към подобряване на условията за живот в районите, в които тези лица живеят.

Водещ мотив за създаване на социалните предприятия в България и Германия е проявата на добра воля и социална отговорност, произтичаща от фимената мисия. Същевременно мотивацията на заетите в социалните фирми лица за участие в организираните от предприятията дейности, като цяло е много висока.

Инициативата за стартиране на дейността на преобладаващата част от социалните предприятия в България принадлежи на съответните общини, докато в Германия инициативата за създаване на социалните предприятия е на частни организации, църковни организации, студентска общност, родителски организации и др.

Дейността на социалните предприятия в България преимуществено се финансира от външни източници и със средства по европейски проекти и програми, общински бюджет и дарения. Слабо застъпено е финансирането със собствени за предприятието средства, акумулирани от основната дейност на организацията, към която функционира предприятието. Това отново намира обяснение във високия дял на предприятията у нас, които са общински структури. Съотношението между вътрешните и външните източници на финансиране в Германия е различно. Преобладаваща част от средствата там са от приходи от дейността на социалните предприятия.

Социалните предприятия у нас не се възползват в достатъчна степен от възможностите за сдружаване по между си и вероятно не познават в достатъчна степен ползите от подобно сътрудничество. Висок относителен дял на социалните предприятия в България никога или инцидентно сътрудничат с други социални предприятия в страната и чужбина, с представители на държавната администрация, асоциации на социалните предприятия и браншови организации.

За разлика от социалните предприятия в България, тези в Германия сътрудничат активно както със социални фирми в страната и чужбина, с държавната и с общинската администрация, с асоциация (обединение) на социалните фирми и с браншови организации. Социалните предприятия и в двете страни като цяло определят значението на подобни контакти като необходимо във висока и в много висока степен.

За изследваните организации и в двете страни в най-висока степен мотив за сътрудничество и/или коопериране с други социални предприятия се явява възможността за партньорство с цел получаване на финансиране по Европейски програми. Значителна част от проучваните субекти в България и Германия проявяват отчетлив интерес за хоризонтално сътрудничество с други социални предприятия в чужбина.

Резултати от изледване дейността на социални предприятия на теритотрията на България и провинция Баден Вюртенберг - Германия: свали файла