Проект BG051PO0017.0.07-0001-C0002 „Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните”

Обща цел на проекта:

  • Да се популяризира социалното предприемачество в Република България.
  • Да се обменя опит в областта на социалното предприемачество с водещи сродни организации от страните членки на ЕС.
  • Да се приложат примерите на добри практики от страните членки на ЕС в Република България.
  • Да се изгради мрежа за обмен на информация, технологии и човешки ресурси и популяризиране на социалното преприемачество в страните членки на ЕС.
  • Да се осигури възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда.
Специфична цел:
Създаване на иновативен модел / социална мрежа / за обмяна на опит и дългосрочно сътрудничество при създаване и управление на социални предприятия.

Целева група:
Целевата група по проекта са лица - мениджъри и експерти работещи за и управляващи реално действащи социални предприятия на територията на Република България и Германия. Това са представители на НПО и общински служители от администрациите в общините на територията на Република България и Германия.

Дейности:
Основните дейности по проекта са: провеждане на социологическо изследване, организиране на посещение в Германия на специалисти от България, организиране на семинар в България с посещение на специалисти от България и Германия, Разработване на наръчник за създаване, мотивация и управление на социално предприятие и дейности за публичност вклюващи заснемне на филм, изработка на уебсайт, брошури, дипляни, табели както и срещи с медиите.

Очаквани резултати:
Наимениванието на проекта е „Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните”. Това заглавие е отговорно, както са отговорни и изпълними и дейностите в предложението за проекта. Всички тези дейности при тяхната успешна реализация ще окажат изключително благоприятен ефект спрямо представителите на целевата група. Те ще спомогнат за придобиване от тях на нови опит, знания, умения и възможности за създаване и развиване на социални предприятия в своите райони. Всичко това ще има и положителен ефект върху лицата заети в социалните предприятия или ползващи техните услуги. Така интеграцията и реализацията на пазара на труда на тези които са в неравностойно положение ще бъде сигурна, професионално организирана и съобразена с успешно действащите в тази насока практики.