Наръчник за създаване, мотивация и управление на социално предприятие

Наръчникът е изработен в рамките на проект „Социалното предприемачество – мисия за равенство между различните” BG051PO001-7.0.07-0001-C0002, който се изпълнява от Сдружение “Център за устойчиво социално развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Цел на проекта е да се популяризира социалното предприемачество в Република България, като се обмени опит в областта на социалното предприемачество със сродни организации от водещи в областта страни-членки на ЕС, каквато е Германия, и по този начин се осигури възможност на лицата в неравностойно положение за равно включване, интеграция и реализация на пазара на труда.

Целта на настоящия наръчник е да запълни липсата на информация в тази насока, като даде ясна дефиниция за социално предприемачество в наши дни и на базата на реализирани в практиката социални проекти, да се дадат методически насоки за потенциални социални предприемачи за това, как обикновените хора биха могли да изградят собствен социален и устойчив във времето малък бизнес.

На база на примери от немската и българска практика за успешни социални предприятия като искаме да Ви представим инструменти и възможности как всеки може да развие своя собствена идея за социално предприятие, като най-напред я анализира, за да провери до каква степен тя е осъществима, а след това и провери доколко би бил устойчив този бизнес във времето.

В допълнение сме направили преглед на различните варианти за финансиране на едно социално предприятие и сме предоставили насоки за различните финансови източници, които могат да се използват в България.

В рамките на ръководството сме очертали стъпка по стъпка един подход за стартиране на Вашето социално предприятие и сме се фокусирали върху няколко ключови въпроси, свързани с развитието на бизнеса Ви., а в края са приложени снимки от посещението на българските участници в немски социални предприятия с цел проучване на добри практики за прилагане в България.

Умишлено не сме приложили основните знания по бизнес-планиране, тъй като смятаме, че има достатъчно добри и достъпни книги и сайтове за подкрепа на бизнес планирането, от които да почерпите информация. Избрали сме да се съсредоточим само върху тези въпроси, които са специфични за социалното предприятие.

Наръчник: свали файла